Allmänna villkor för Selek Online Shopping

 

1. Användningen

1.1 Användning.

Allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla avtal om försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till företagskunder.

2. Avtal

2.1 Avtal

Villkoren utgör tillsammans med Seleks offerter och orderbekräftelser den samlade överenskommelsen viken är baserad på Selek försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till kunden.

Kundens köpvillkor tryckta på order eller på annat sätt meddelat Selek utgör inte en del av avtalet.

 

2.2 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg i avtalet är endast  gällande om parterna har kommit överens om skriftligen.

 

3. Produkter, reservdelar och tjänster

 3.1 Produkter och reservdelar

Produkter och reservdelar Selek säljer och levererar till kunden, är nya och följer den svenska lagstiftningen vid leverans. Selek säljer och levererar reservdelar till en produkt under åtminstone 12 månader efter det att den levereras till kunden.

 

3.2 Tjänster

Tillhörande tjänster som Selek säljer och levererar till kunden i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar som utförs på ett fackmannamässigt rätt och uppfyller svensk lagstiftning vid leverans.

 

3.3 Ansvarsbegränsning

Produkter, reservdelar och tillhörande tjänster, som Selek säljer och levererar till kunden, är avsedd att användas inom EU. Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet är Selek på något sätt ansvariga för förlust eller skada som kan använda för andra ändamål eller för användning utanför EU. Kunden ska gottgöra Selek, i den mån Selek var tvungen att ådra sig ansvar för sådan förlust eller skada.

4. Pris och betalning

4,1 Pris

Priset på produkterna, reservdelar och tillhörande tjänster följer Seleks aktuella prislista vid den tidpunkt då Selek bekräftar kundens beställning, om inte annat överenskommits skriftligen. Alla priser är exklusive moms.

4,2

Kunden skall betala alla fakturor för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster senast på förfallodagen, om inte annat avtalats skriftligen.

5. Försenad betalning

5,1 Ränta

Om kunden inte betalar en faktura för produkter, reservdelar och tillhörande tjänster i tid av skäl som Selek ansvarar inte för, har Selek rätt till ränta på försenade belopp motsvarande 1% per månad från förfallodagen och tills betalning sker.

5,2 Upphävande

Om kunden inte betalar en förfallen faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inom 14 dagar efter att ha fått en skriftlig begäran om betalning från Selek, har Selek, utöver ränta enligt 5.1, rätt till: (i) avbryta försäljningen av produkter, reservdelardelar och / eller tillhörande tjänster, (ii) avsluta försäljning av produkter, reservdelar och / eller tillhörande tjänster som ännu inte levererats till kunden, eller efterfrågan förskottsbetalning därav, och / eller (iii) göra andra åtgärder.

 

6. Erbjudanden, beställningar och orderbekräftelser

6.1 Erbjudanden

Seleks erbjudandet gäller i 10 dagar från den dag då erbjudandet daterats, om inte annat anges i erbjudandet. Order på erbjudande som inkommer till Selek efter ovan nämnda tidpunkt godkännande inte och är inte bindande för Selek om Selek om inte Selek informerar kunden annat.

6.2 Order

Kunden skall skicka order på produkter, reservdelar och relaterade tjänster till Selek skriftligen. En order skall innehålla följande information för varje produkt, reservdel eller tjänster: (i) Ordernummer, (ii) antal, (iii) Beskrivning, (iv) Kvantitet (v) Pris, (vi) Betalningsvillkor, (vii) Leveransdatum (viii) Leveransadress, och (ix) leveransvillkor.

6.3 Order bekräftelser

Selek åtar sig att skicka en orderbekräftelse eller ett avslag på order på produkter, reservdelar samt tillhörande tjänster skriftligt till kunden inom 3 arbetsdagar efter mottagen beställning. orderbekräftelser och eventuellt avslag på order skall ske skriftligen att meddelas av Selek.

6.4 Ändringar av order

Kunden kan inte ändra en order på produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster utan Selek skriftliga medgivande.

6.5 Ej överenskomna villkor

Om Selek bekräftelse av en order på produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster inte är förenligt med kundens beställning eller avtalet och kunden inte vill acceptera avvikande förhållanden, måste kunden meddela Selek skriftligen inom 3 arbetsdagar efter att ha mottagit ordern. Annars är kunden bunden av orderbekräftelsen.

7. Leverans

7.1 Leveransvillkor

Selek levererar alla sålda produkter och reservdelar som säljs från lager

7,2 Leverans

Selek levererar alla produkter som säljs, reservdelar och relaterade tjänster till den tid som visas i bolagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, såvida inte parterna har kommit överens om annat.

7,3 Undersökningsplikt

Kunden skall inspektera alla produkter, reservdelar och relaterade tjänster som levereras. Om kunden upptäcker ett fel, skall kunden åberopa detta genom att skriftligen rapportera till Selek. Om ett fel upptäcks av kunden eller borde ha upptäckts, och inte detta skriftligen rapporterats, är det inte Seleks ansvar.

8. Sen leverans

8,1 meddelandet.

Om Selek räknar med en försening i leveransen av produkter, reservdelar och tillhörande tjänster, informerar Selek kunden om det och anger orsaken till förseningen och den nya förväntade leveranstiden.

8,2 Upphävande

Om Selek inte levererar produkter, reservdelar och tillhörande tjänster inom 14 dagar efter den avtalade leveranstiden, har kunden inget ansvar, och om leverans inte sker inom en rimlig tid av 14 dagar, kan kunden annullera ordern eller de orderna som förseningen berör. avtalen berörs av förseningen, utan förvarning genom skriftligt meddela detta till Selek. Kunden har inga andra rättigheter i händelse av försenad leverans.

9. Garanti

9,1 Garanti

Selek garanterar att produkter, reservdelar och relaterade tjänster inte innehåller väsentliga fel i design, material och utförande i 24 månader efter leveransen. För delar som bytts ut under garanti utgör garanti 12 månader från förändringen, dock maximalt 36 månader från den ursprungliga leveransen.

9.2 Undantag

Seleks garanti täcker inte delar och felaktigheter på grund av: (i) normalt slitage, (ii) förvaring, installation, drift eller underhåll som strider mot Seleks instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller modifiering av någon annan än företaget, och (iv) andra faktorer som Selek ansvarar inte för.

9.3 Meddelande

Om kunden upptäcker en defekt under garantiperioden och vill åberopa felet måste detta rapporteras skriftligt till Selek. Om ett fel upptäcks av kunden eller borde ha upptäckts, och inte omedelbart meddelas skriftligen Selek, kan detta inte göras gällande. Kunden måste tillhandahålla Seleks information om en defekt som företaget ber om.

 

 

 

9,4 Undersökning

Inom rimlig tid efter Selek fått meddelande från kunden om en defekt och undersökt påståendet meddelar Selek kunden om felet eller defekten täcks av garantin. Kunden skall på begäran tillhandahålla de defekta delarna till Selek. Kunden står för kostnaden och risken under transport till Selek. Selek står för kostnaderna och risken för delar under transporten till kunden om felet eller defekten täcks av garantin.

 

9.5 Åtgärd.

Inom en rimlig tid efter Selek har underrättat kunden i enlighet med punkt. 9.4 att ett fel som omfattas av garantin, lindra Selek fel eller defekt av (i) ersätta eller reparera defekta delar, eller (ii) skicka delar till kunden för att kundens egen byte eller reparation.

 

9,6 Upphävande

Om Selek inte avhjälper ett fel täckt av garantin inom en rimlig tid efter det att Selek har varslat kunden i enlighet med punkt. 9.4, av skäl som kunden inte är ansvarig för, och felet eller bristen inte åtgärdas inom en rimlig period på minst 60 dagar, kan kunden upphäva ordern eller orderrna som berörs av felet eller defekten, utan förvarning genom skriftligt meddelande till Selek. Kunden har inga andra rättigheter i fråga om fel eller brister i produkter, reservdelar och tillhörande tjänster än de som uttryckligen anges i avsnitt. 9:e

 

 

10. Ansvar

 

10.1 Ansvar

Vardera part är ansvarig för sina egna handlingar och underlåtenheter inom ramen för tillämplig lag för de begränsningar som följer av avtalet.

 

10.2 Produktansvar

Selek är ansvarig när det gäller de levererade produkter och reservdelar till den mån sådant ansvar är obligatorisk enlig lag. Kunden ska gottgöra Selek, i den mån Selek hade produktansvar utöver detta

 

10.3 Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet kan Seleks ansvar gentemot kunden per kalenderår inte sammanlagt överstiger 10% av försäljningen av produkter, reservdelar och relaterade tjänster som Selek netto fakturerat kunden i närmaste föregående kalenderår. Ansvarsbegränsningen gäller inte om Selek har handlat uppsåtligt eller vårdslöst.

 

10.4 Indirekt förlust

Trots eventuella motsatta villkor i avtalet är Selek inte skyldig för indirekta förluster till kunden, inklusive förlust av produktion, försäljning, vinst, tid eller goodwill, såvida det inte orsakats uppsåtligen eller vårdslöst.

 

10.5 Force majeure

Oavsett eventuella motsatta villkor i avtalet är Selek inte ansvarig att kunden om fördragsbrott som kan klassificeras force majeure. Ansvarsfrihet består så länge som Force Majeure existerar. Som Force Majeure anses villkor som är utanför Seleks kontroll och som Selek inte ha förutsett i avtalet. Exempel av Force Majeure är ovanliga natur förhållanden, krig, terrorism, brand, översvämning, vandalism och arbetstvister.

 

 

 

11. Immateriella rättigheter

 

11.1

Den fulla äganderätten till alla immateriella rättigheter avseende produkter, reservdelar och relaterade tjänster, inklusive patent, mönster, varumärken och upphovsrätter tillhör Selek.

 

11.2  Överträdelse

Om levererade produkter eller reservdelar kränker tredje parts immateriella rättigheter, skall Selek för egen räkning: (i) se till att kunden har rätt att fortsätta använda produkterna eller reservdelar, (ii) ändra produkterna eller reservdelar fel så att de inte längre innebär något fel,( iii) ersätta produkterna eller reservdelar med andra som inte har några brister eller (iv)köpa tillbaka  produkterna eller reservdelar till det ursprungliga inköpspriset. Kunden har inga andra rättigheter i samband med återköp av produkter, reservdelar eller tillhörande tjänster i tredje parts immateriella rättigheter.

 

12. Sekretess

 

12.1 Upplysningar och användning

Kunden får inte avslöja, använda eller aktivera andra att använda Selek affärshemligheter eller annan information av något slag, som inte är tillgänglig för allmänheten.

 

12,2 Skydd

Kunden får inte göra oskäliga vinster, försöka få kunskap eller innehav av Selek konfidentiella uppgifter som anges i avsnitt. 12,1. Kunden ska behandla och lagra data på ett säkert sätt.

 

12,3 Varaktighet

Kundens skyldigheter under avsnittet. 12,1-12,2 tillämpas i handeln mellan parterna och utan tidsfrister för olika handelsmönster relation oavsett orsaken till uppsägningen.

 

13. Tillämplig lag och jurisdiktion

 

13.1 Tillämplig lag

Handeln mellan parterna i alla avseenden är underställd svensk lag.

 

13,2 Behörighet

Varje tvist som kan uppstå i samband med handeln mellan parterna, ska avgöras av svensk domstol.